A Palabra: Natividad do Señor

GALEGO

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

Primeira Lectura             Is 52, 7-10

Todos os pobos da terra percibirán a salvación do noso Deus

            Que fermosos son sobre os montes

os pés do mensaxeiro de boas novas,

que anuncia a fartura,

que proclama a felicidade,

que pregoa a salvación,

que di:

            Sión, o teu Deus reina!

            Un grito! Os teus vixías levantan a voz, berran xubilosos a un tempo:

            «Todos os ollos contemplarán a volta do Señor a Sión».

            Berrade a coro con xúbilo, ruínas de Xerusalén,

que o Señor consolou o seu pobo, redimiu Xerusalén.

            O Señor remangou o seu brazo santo aos ollos de todos os  pobos,

e todos os  confíns da terra viron a salvación do noso Deus.

Palabra do Señor

SALMO RESPONSORIAL    Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6

R/. (3c): Os confíns todos da terra percibiron a vitoria do noso Deus.

Cantade ao Señor un cántico novo,

pois fixo marabillas;

a súa destra deulle a vitoria,

o seu brazo santo.

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,

revela a súa xustiza diante dos pobos.

Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade

coa casa de Israel.

Os confíns todos da terra percibiron

a vitoria do noso Deus.

Aclama ao Señor, terra enteira,

rompede a cantar e a tocar.

Tocade para o Señor a cítara,

a cítara e tamén o salterio;

con claríns e co son das trompetas

aclamade o Señor, noso rei.

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

Segunda Lectura              Heb 1, 1-6

Deus falounos por medio do Fillo

            Irmáns:

            En moitas ocasións e de moitos xeitos veulles falando Deus en tempos pasados aos nosos devanceiros por medio dos profetas. Agora, neste período definitivo, falounos por medio do seu Fillo, a quen fixo herdeiro de todo, pois xa creara por medio del o mundo e as idades. El é reflexo da súa gloria e imaxe do seu ser, El sostén todas as cousas coa súa poderosa palabra e, despois de realizar a purificación dos pecados, sentouse á dereita da Maxestade nas alturas, facéndose tanto máis poderoso cós anxos, canto que herdou un título máis valioso có deles.

            Porque, a cal dos anxos lle dixo algunha vez: «Ti es o meu fillo, hoxe xereite eu»; ou tamén: «Eu serei para El un pai e El será para min un Fillo»?.

            E cando introduce de novo o seu Fillo primoxénito ao mundo celeste, di: «Adóreno todos os  anxos de Deus».

Palabra do Señor

ALELUIA

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Resplandeceu para nós un día de santificación:

vinde todos e adorade o Señor:

porque hoxe descendeu unha inmensa luz sobre a terra.

Aleluia.

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

Evanxeo  Xn 1, 1-18 (longo)

O Verbo fíxose carne e habitou entre nós

            No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.

Ela estaba no principio onda Deus.

            Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.

Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.

            Houbo un home

mandado por Deus:

o seu nome era Xoán.

Este veu de testemuña

para dar testemuño da luz,

para que todos cresen por el.

            Non era el a luz,

senón que veu para dar testemuño da luz.

A Palabra era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.

            Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.

Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.

            Pero a cantos a recibiron,

‑ aos que cren no seu nome ‑

deulles o poder

de seren fillos de Deus.

            Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

nin da vontade do home,

senón de Deus.

            E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vimos a súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de graza e de verdade.

            Xoán dá testemuño del,

exclamando:

Este évos de quen eu dixen:

«O que vén detrás miña,

pasa diante miña,

pois existía primeiro ca min».

            E da súa abundancia

recibimos todos nós

graza e máis graza.

Pois a Lei deuse

por medio de Moisés;

a graza e a verdade

realizáronse por Xesús Cristo.

            A Deus ninguén o viu;

o Unixénito, que está no seo do Pai,

foi quen nolo revelou.

Palabra do Señor

______________________________________________________________

Ou máis breve:  Xn1-5. 9-14

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            No principio existía a Palabra,

e a Palabra estaba onda Deus,

e a Palabra era Deus.

            Ela estaba no principio onda Deus.

Todo foi feito por ela,

e sen ela non se fixo

nada do que foi feito.

            Nela estaba a vida,

e a vida era a luz dos homes;

a luz aluma na tebra,

e a tebra non a deu apagado.

A Palabra era a verdadeira luz

que aluma a todo home

que vén a este mundo.

            Ela estaba no mundo,

e o mundo foi feito por ela,

pero o mundo non a recoñeceu.

Veu á súa propiedade,

e os seus non a acolleron.

            Pero a cantos a recibiron,

‑ aos que cren no seu nome ‑

deulles o poder

de seren fillos de Deus.

            Estes, non naceron do sangue,

nin da vontade da carne,

nin da vontade do home,

senón de Deus.

            E a Palabra fíxose carne,

e plantou entre nós a súa tenda,

e nós vimos a súa gloria,

gloria coma de Unixénito

que vén do Pai,

cheo de graza e de verdade.

Palabra do Señor

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (52,7-10):

¡QUÉ hermosos son sobre los montes
los pies del mensajero que proclama la paz,
que anuncia la buena noticia,
que pregona la justicia,
que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!».
Escucha: tus vigías gritan, cantan a coro,
porque ven cara a cara al Señor,
que vuelve a Sión.
Romped a cantar a coro,
ruinas de Jerusalén,
porque el Señor ha consolado a su pueblo,
ha rescatado a Jerusalén.
Ha descubierto el Señor su santo brazo
a los ojos de todas las naciones,
y verán los confines de la tierra
la salvación de nuestro Dios.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4.5-6

R/.
Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios.

V/. Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas.
Su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R/.

V/. El Señor da a conocer su salvación,
revela a las naciones su justicia.
Se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R/.

V/. Los confines de la tierra han contemplado
la salvación de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera;
gritad, vitoread, tocad. R/.

V/. Tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (1,1-6):

EN muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas.
En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos.
Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la Majestad en las alturas; tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado.
Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: «Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy»; y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, y el será para mi un hijo»?
Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: «Adórenlo todos los ángeles de Dios».

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan (1,1-18):

EN el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios.
Él estaba en el principio junto a Dios.
Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió.
Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio d él.
No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz.
El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo.
En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció.
Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron.
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne,
ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan da testimonio de él y grita diciendo:
«Este es de quien dije: el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo».
Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia.
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo.
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *