A Palabra: Santa María Nai de Deus

GALEGO

PRIMEIRA Num 6, 22-27

Invocarán o meu nome a prol dos fillos de Israel e Eu bendicireinos

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DOS NÚMEROS

 22O Señor faloulle a Moisés: 23-«Dilles a Aharón e a seus fillos: desta maneira habedes

de bendici-los fillos de Israel: 24Que o Señor te bendiga e te garde. 25Que o Señor faga

brillar sobre ti o seu rostro e se compadeza de ti. 26Que o Señor che mostre o seu rostro

e che conceda a paz. 27Eles invocarán así o meu nome en favor dos fillos de Israel e eu

bendicireinos».

SALMO RESP. Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8

R/ (2a): Deus se apiade de nós e nos bendiga

 2Deus se apiade de nós e nos bendiga,

móstreno-la luz da súa presencia.

3Que se coñezan na terra os seus camiños

e en tódolos pobos a súa salvación.

 5Alégrense e canten as nacións,

porque ti gobérna-los pobos rectamente

e guías na terra as nacións.

 6Lóuvente, Deus, os pobos,

lóuvente os pobos todos.

8Que Deus nos bendiga e que o teman

os confíns todos do mundo.

SEGUNDA Gal 4, 4-7

Deus mandóuno-lo seu Fillo, nacido de muller

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS GÁLATAS

 Irmáns e irmás:

4Así que chegou a plenitude dos tempos, Deus mandóuno-lo seu Fillo, nacido de muller

e suxeito á Lei, 5para rescata-los que estabamos baixo a Lei e para que recibisémo-la

profillación. 6A proba de que sodes fillos del é que Deus mandou ós vosos corazóns o

Espírito do seu Fillo que exclama ¡Abbá! (que quere dicir ¡meu Pai! ). 7Polo tanto, ti xa

non es escravo, senón fillo. E, por seres fillo, tamén, gracias a Deus, es herdeiro.

ALELUIA Hebr 1, 1-2:

En moitas ocasións Deus faloulles noutro tempo ós nosos pais por medio dos profetas,

ultimamente falounos por medio do Fillo

 EVANXEO Lc 2, 16-21

Encontraron a María e a Xosé e ó neno. E despois de oito días puxéronlle de nome Xesús.

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

16Foron os pastores a correr ata Belén e atoparon a María e mais a Xosé, e á criatura

deitada na manxadoira. 17O que o viron, contaron todo o que lles dixeran do meniño,

18deixando pasmados a cantos escoitaban o que tal dicían os pastores. 19María, pola

súa parte, conservaba todas estas cousas no seu corazón. 20Os pastores voltaron,

glorificando e louvando a Deus por canto viran e oíran, tal como lles fora anunciado.

21Os oito días tocaba circuncida-lo neno e puxéronlle de nome Xesús, tal como o

chamara o anxo antes da súa concepción. 

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de los Números (6,22-27):

EL Señor habló a Moisés:
«Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel:
“El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine su rostro sobre ti
y te conceda su favor.
El Señor te muestre tu rostro
y te conceda la paz”.
Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré».

Palabra de Dios

Salmo

Sal 66

R/.
Que Dios tenga piedad y nos bendiga.

V/. Que Dios tenga piedad nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.

V/. Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.

V/. Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben.
Que Dios nos bendiga; que le teman
todos los confines de la tierra. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas (4,4-7):

Hermanos:
Cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que recibiéramos la adopción filial.
Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: «¡“Abba”, Padre!». Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Lucas (2,16-21):

EN aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño.
Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón.
Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho.
Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *