A Palabra 6º Domingo de Pascua

EN GALEGO

DOMINGO VI DE PASCUA

LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS

            Cando Pedro ía entrar, foi Cornelio á porta e, botándoselle aos pés, prostrouse. Pero Pedro levantouno, dicíndolle:

            — Érguete, que eu tamén son un home.

            Tomou entón Pedro a palabra e dixo:

            — Abofé, vexo que Deus non fai distinción de persoas, senón que acepta o que lle é fiel e practica a xustiza, sexa da nación que sexa.

            Cando aínda Pedro estaba a dicir estas cousas, o Espírito Santo veu sobre todos os que escoitaban a palabra.

            Todos os crentes da circuncisiónque viñeran con Pedro ficaron cheos de asombro ao veren que o don de Espírito Santo tamén se espallaba sobre os pagáns, pois sentíanos falar en linguas e loar a Deus.

            Entón Pedro dixo:

            — Pode alguén negarlles a auga do bautismo aos que recibiron o Espírito Santo o mesmo ca nós?

            E mandou que os bautizasen no nome de Xesús Cristo. Entón, pedíronlle que quedase con eles algúns días.

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

R.: (Cf. 2b)O Señor revela a súa xustiza ante os pobos.

Ou: Aleluia

Cantade ao Señor un cántico novo,

pois fixo marabillas;

a súa destra deulle a vitoria,

o seu brazo santo.

O Señor dá a coñecer a súa vitoria,

revela a súa xustiza ante os pobos.

Lembrou a súa misericordia e a súa fidelidade

coa casa de Israel.

Os confíns todos da terra percibiron

a vitoria do noso Deus.

Aclama o Señor, terra enteira,

rompede a cantar e a tocar.

Segunda Lectura   1 Xn 4, 7-10

Deus é amor

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN XOÁN

            Meus amigos, amémonos uns aos outros, porque o amor vén de Deus e todo aquel que ama naceu de Deus e coñece a Deus. O que non ama aínda non coñece a Deus, porque Deus é amor.

            O amor de Deus fíxose ver entre nós en que Deus mandou ao mundo o seu Fillo Unixénitopara que nos dese a súa vida.

            Hai amor dentro de nós, non porque nós amásemos a Deus, senón porque El nos amou a nós e mandou o seu Fillo para que expiase os nosos pecados.

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Xn 14, 23

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Quen me ama cumprirá a miña palabra, di o Señor,

e o meu Pai amarao e viremos a el.

Aleluia.

Evanxeo   Xn 15, 9-17

Ninguén ten amor maior ca este, que un dea a súa vida polos amigos

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            — Como me amou o Pai, así vos amei eu, permanecede no meu amor. Se gardades os meus mandamentos, permaneceredes no meu amor, como eu gardei os mandamentos de meu Pai e permanezo no seu amor.

            Díxenvos estas cousas para que a miña alegría estea en vós e a vosa alegría sexa plena.

            Este é o meu mandamento: que vos amedes uns a outros como eu vos amei. Ninguén ten amor maior ca este, que un dea a súa vida polos amigos. Vós sodes amigos meus se facedes canto eu vos mando.

            Xa non vos chamo servos, que o servo non sabe o que fai o seu señor; a vós trateivos de amigos, pois todo o que lle oín a meu Pai déivolo a coñecer.

            Non me escollestes vós a min, senón que vos escollín eu a vós, e púxenvos para que vaiades e levedes froito e o voso froito permaneza, de xeito que todo o que lle pidades ao Pai no meu nome volo conceda.

            Mándovos isto: que vos amedes uns a outros.

                        Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo

EN CASTELLANO

Domingo 6º de Pascua – Ciclo B

Primera lectura

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10,25-26.34-35.44-48):

Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú.»
Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea.»
Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles.
Pedro añadió: «¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros?»
Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con ellos.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4

R/.
El Señor revela a las naciones su salvación

Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas;
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo. R/.

El Señor da a conocer su victoria,
revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel. R/.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.
Aclama al Señor, tierra entera,
gritad, vitoread, tocad. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (4,7-10):

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *