A Palabra no VIII do Temp Ord – Ciclo C

GALEGO

PRIMEIRA Sir 27, 5-8 (gr 4-7)

Antes de falar non louves a ninguén

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO DO ECLESIÁSTICO

 4Tralo abaneo da peneira, queda o farelo;

tamén queda o refugallo do home cando o examinan.

5As potas do oleiro saen segundo arda o forno,

un home é o que é segundo o que pensa.

6Conforme o que se coide unha árbore serán os seus froitos,

e o raciocinio segundo a inclinación que un teña.

7Non louves a ninguén antes de que razoe

pois tal é a proba dos homes.

SALMO RESP. Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16

R/ (cf 2a): É bo louvarte, Señor

2É bo louvarte, Señor,

canta-lo teu nome, Altísimo,

3pregoar de mañá o teu amor

e de noite a túa fidelidade,

13Os xustos medrarán coma palmeiras,

ergueranse coma cedros do Líbano.

14Plantados na casa do Señor,

florecerán nos adros do noso Deus.

 15Aínda na vellez seguirán dando froito,

estarán fortes e frescos,

16para pregoar que recto é o Señor,

a miña rocha, en quen non hai iniquidade.

SEGUNDA 1 Cor 15, 54-58

Déuno-la victoria por medio de Xesús Cristo

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA PRIMEIRA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS CORINTIOS

Irmáns e irmás:

54Cando isto corruptible se revista de incorrupción e isto mortal se revista de

inmortalidade, entón cumprirase a palabra que está escrita:

a morte foi tragada pola victoria

55Morte, ¿u-la túa victoria?

Morte ¿u-lo teu aguillón?

56O aguillón da morte é o pecado e a forza do pecado é a Lei. 57Pero deámoslle as gracias

a Deus, que El nos dá a victoria por medio do noso Señor Xesús Cristo.

58Así que, meus irmáns queridos, mantédevos firmes e inabalables; aplicádevos cada vez

máis á obra do Señor, sabendo que os vosos esforzos coma cristiáns non son en balde.

ALELUIA Flp 2, 15d. 16a

Iluminaréde-lo mundo coma luminarias,

aportando a palabra de vida

EVANXEO Lc 6, 39-45

Da bundancia do corazón fala a boca

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

39Xesús púxolles ós discípulos unha comparanza:

-¿Acaso poderá un cego guiar a outro cego? ¿Non caerán os dous na fochanca? 40Non está

o discípulo por enriba do mestre; anque todo discípulo que chegue a prepararse ben, será

coma o seu mestre. 41¿Por que reparas no lixo que hai no ollo de teu irmán, e non te

decatas da trabe que está no teu propio ollo? 42¿Como lle poderás dicir a teu irmán:

«Irmán, deixa que che quite o lixo que tes no ollo», sen reparar na trabe que tes no teu?

¡Hipócrita! Quita primeiro a trabe do teu ollo, e logo verás mellor para quita-lo lixo do ollo

de teu irmán.

43Non hai árbore boa que produza froitos ruíns, nin tampouco árbore ruín que produza

froitos bos. 44Así, cada árbore coñécese polos seus froitos. Pois dos toxos non se collen

figos, nin das silveiras se vendiman uvas. 45O home bo saca o ben da bondade do seu

propio corazón, e o home malo saca o mal da súa maldade, pois do que reborda o corazón

fala a boca.

CASTELLANO

PRIMERA LECTURA
Eclo 27, 4-7
No elogies a nadie antes de oírlo hablar

Lectura del primer libro de Samuel.


CUANDO se agita la criba, quedan los desechos;
así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos.
El horno prueba las vasijas del alfarero,
y la persona es probada en su conversación.
El fruto revela el cultivo del árbol,
así la palabra revela el corazón de la persona.
No elogies a nadie antes de oírlo hablar,
porque ahí es donde se prueba una persona.

Palabra de Dios.

Salmo

Salmo responsorial: Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 (R/.: cf. 2a)

R/. Es bueno darte gracias, Señor.


V/. Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo;
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R/.

V/. El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.

V/. En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
mi Roca, en quien no existe la maldad. R/.

Segunda lectura

SEGUNDA LECTURA: 1 Cor 15, 54-58

Nos da la victoria por medio de Jesucristo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios.


HERMANOS:
Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita:
«La muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?».
El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado, la ley.
¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo!
De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e inconmovibles.
Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que vuestro esfuerzo no será vano en el Señor.

Palabra de Dios.

Evangelio del domingo

EVANGELIO: Lc 6, 39-45

De lo que rebosa el corazón habla la boca

Lectura del santo Evangelio según san Lucas.


EN aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola:
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano.
Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos.
El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Palabra del Señor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *