A Palabra no Domingo XXIV do Tempo Ordinario – Ciclo A

GALEGO

Primeira Lectura     Eclo 27, 33 – 28, 9

LECTURA DO LIBRO DO ECLESIÁSTICO

Perdoa o próximo que che fai dano e concederáseche o perdón que pides

            Xenreira e asañamento son de aborrecer;

o pecador é quen os posúe.

            Quen fai vinganza atoparase coa vinganza do Señor,

pediralle razón estreita dos seus pecados.

            Perdóalle a inxuria ao teu próximo

e entón ao pregares seranche perdoados os teus pecados.

            Home que lle garda a outro xenreira,

como lle vai pedir ao Señor que o cure?

            De alguén que é coma el non se apiada,

e vai rogar polos seus pecados?

            Se el, que é carne, mantén a ira,

quen lle vai expiar as súas culpas?

            Pensa na fin e deixa de asañarte,

recorda a corrupción e a morte e cumpre os mandamentos.

            Lembra os mandamentos e non rifes co próximo,

recorda a alianza co Altísimo e non deas valor á falta.

            Tente lonxe das rifas e minguarás os pecados

pois é o home iracundo quen acende as liortas

e o home pecadento quen perturba os amigos

metendo a disputa entre os que se levan ben.

                        Palabra do Señor                  

                        R/. Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL    Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12

R/.  (8):  O Señor é misericordioso e clemente, tardo á ira e rico en mercés.

Alma miña, bendí o Señor

e todo o meu ser, o seu santo nome.

Alma miña, bendí o Señor,

non esquezas os seus beneficios.

El perdoa as túas culpas

e sanda as túas doenzas;

rescata a túa vida da morte

e coróate de amor e de tenrura;

Non contende por moito tempo

nin se anoxa para sempre.

Non nos trata conforme os nosos erros

nin nos paga conforme as nosas culpas.

Canto se alza o ceo sobre a terra,

así é grande o seu amor para os que o temen;

canto dista o nacente do poñente,

así arreda de nós as nosas culpas;

Segunda Lectura     Rm 14, 7-9

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

Vivamos ou morramos, somos do Señor

            Irmáns:

            Ningún de nós vive para si, e ningún de nós morre para si.

            Se vivimos, para o Señor vivimos; e, se morremos, para o Señor morremos; así que, vivamos ou morramos, somos do Señor.

            Por iso mesmo morreu e resucitou Cristo: para dominar nos mortos e nos vivos.

                        Palabra do Señor                             

                        R/. Grazas a Deus

ALELUIA    Xn 13, 34

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Douvos un mandamento novo, di o Señor;

que vos amedes uns a outros como eu vos amei.

Aleluia.

Evanxeo    Mt 18, 21-35

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Non che digo que perdoes ata sete veces, senón ata setenta veces sete

            Naquel tempo, achegándose Pedro a Xesús, preguntoulle:

            ‑ Señor, cantas veces terei que perdoar a meu irmán se me segue ofendendo? Ata sete veces?

            Respondeulle Xesús:

            ‑ Non che digo ata sete veces, senón ata setenta e sete.

            Por iso, o Reino dos Ceos é semellante a un rei que quixo facer as contas cos seus servidores. Cando empezaba, presentóuselle un que lle debía varios millóns. E como non tiña con que pagar, o señor ordenou que o vendesen a el con muller, fillos e canto tiña, para que así lle pagase.

            O servidor botóuselle aos pés e suplicáballe:

            ‑ Ten paciencia comigo, que cho hei pagar todiño!

            O señor tivo dó daquel home e deixouno marchar, perdoándolle toda a súa débeda.

Pero, ao saír, o servidor aquel atopouse cun compañeiro que lle debía unha insignificancia e, agarrándoo pola gorxa, esganábao dicíndolle:

            ‑ Paga o que me debes.

            Botándose aos seus pés, o compañeiro suplicáballe:

            ‑ Ten paciencia comigo, que cho hei pagar todo.

            Pero non lle fixo caso e, aínda para máis, mandouno meter na cadea ata que lle pagase a débeda.

            Os compañeiros, ao veren tal cousa, moi apesarados, fóronlle contar ao seu señor todo o que pasara. Entón o señor mandouno chamar e díxolle:

            ‑ Servidor malvado! Eu perdoeiche toda aquela débeda, porque mo pediches. E logo non debías ti tamén compadecerte do teu compañeiro, como eu me compadecín de ti?

            E todo anoxado, o señor entregouno aos verdugos ata que lle pagase toda a débeda.

Así tamén fará convosco meu Pai celestial, se non perdoades de corazón cada un a seu irmán.

                        Palabra do Señor                                         

                        R/. Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro del Eclesiástico (27,33–28,9):

Furor y cólera son odiosos; el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo, y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? No tiene compasión de su semejante, ¿y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin, y cesa en tu enojo; en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos, y no te enojes con tu prójimo; la alianza del Señor, y perdona el error.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 102,1-2.3-4.9-10.11-12

R/.
 El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia


Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R/.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R/.

No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas. R/.

Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (14,7-9):

Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; en la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (18,21-35):
En aquel tiempo, se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo.» El señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero, al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo: «Págame lo que me debes.» El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: «Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré.» Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: «¡Siervo malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano.»
Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *