A Palabra no Domingo XXI do Tempo Ordinario – Ciclo A

GALEGO

Primeira Lectura     Is 22, 19-23

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

Porei a chave da casa de David sobre o seu ombreiro

            Así fala o Señor a Sobne, responsable do templo:

            Chimpareite do teu posto empoleirado,

botareite abaixo do teu pedestal.

            Sucederá no día aquel, que chamarei polo meu servo, Eliaquim, fillo de Hilquías.

Farei que vista a túa túnica, e fortalecereino co teu cinguideiro

e porei na súa man o teu posto de mando:

será un pai para os habitantes de Xerusalén e para a casa de Xudá.

            Porei a chave da casa de David sobre o seu ombreiro:

abrirá, e non haberá quen feche; e fechará, e non haberá quen abra.

            Cravarei a caravilla da súa tenda nun lugar seguro,

e será trono de gloria para a casa de seu pai.

            Palabra do Señor                                         

R/. Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL    Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 e 8bc

R/.  (8bc):         A túa misericordia, Señor, é para sempre;

                        non abandones a obra das túas mans.

Douche grazas, Señor, de todo corazón,

hei cantar para ti diante dos anxos.

Hei prostrarme cara ao teu santo templo.

Dou grazas ao teu nome

pola túa misericordia e a túa fidelidade,

Porque a túa promesa

é máis grande cá túa sona.

Cando te chamo, respóndesme

e acrecentas as miñas forzas.

O Señor é excelso,

e pon os seus ollos no humilde,

e coñece de lonxe o soberbio.

A túa misericordia, Señor, é para sempre,

non abandones a obra das túas mans.

Segunda Lectura     Rm 11, 33-36

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

Del, por el e para el se fan todas as cousas

            Que fondura é a da riqueza, da sabedoría e do coñecemento de Deus!

Que inescrutables son os seus xuízos e inexplorables os seus camiños!

            Pois, quen coñeceu a mente do Señor?

Ou quen foi o seu conselleiro?

Quen lle emprestou algo, para que El llo teña que devolver?

            Todas as cousas saíron del e existen por El e para El. A El a gloria polos séculos. Amén.

            Palabra do Señor                                         

            R/. Grazas a Deus

ALELUIA     Mt 16, 18

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, Aleluia.

Ti es Pedro,

e sobre esta pedra edificarei a miña Igrexa,

e as forzas do Inferno non prevalecerán en contra dela.

Aleluia.

Evanxeo     Mt 16, 13-20

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 Ti es Pedro, e a ti hei dar as chaves do Reino dos Ceos

            Naquel tempo, chegou Xesús á comarca de Cesarea de Filipo e facíalles esta pregunta aos seus discípulos:

            ‑ Quen di a xente que é o Fillo do Home?

            Eles responderon:

            ‑ Uns din que Xoán Bautista; outros, que Elías; outros, que Xeremías ou algún dos profetas.

            El insistiu:

            ‑ E vós, quen dicides que son eu?

            Respondeu Simón Pedro:

            ‑ Ti es o Mesías, o Fillo de Deus vivo.

            E Xesús contestoulle:

            ‑ Ditoso ti, Simón, Fillo de Xonás, porque non cho revelou nin a carne nin o sangue, senón meu Pai, que está nos ceos.

            E eu dígoche: «Ti es Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a miña Igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán en contra dela.

            Dareiche as chaves do Reino dos Ceos; todo o que ates na terra, ficará atado nos ceos; e todo o que desates na terra, ficará desatado nos ceos.

            Palabra do Señor                                                                 R/. Loámoste, Cristo  

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (22,19-23):

Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio: «Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo. Aquel día, llamaré a mi siervo, a Eliacín, hijo de Elcías: le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes; será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David: lo que él abra nadie lo cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 137,1-2a.2bc-3.6.8bc

R/.
 Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos


Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario,
daré gracias a tu nombre. R/.

Por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama;
cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma. R/.

El Señor es sublime,
se fija en el humilde
y de lejos conoce al soberbio.
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (11,33-36):

¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento, el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero, para que él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A él la gloria por los siglos. Amén.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (16,13-20):

En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?»
Ellos contestaron: «Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?»
Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.»
Jesús le respondió: «¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo.»
Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *