A Palabra no Domingo XIII do Tempo Ordinario – Ciclo A

GALEGO

PRIMEIRA 2 Re 4, 8-11. 14-16a

Ese home de Deus é un santo varón; que permaneza alí

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NO LIBRO SEGUNDO DOS REIS

8Un día que pasaba Eliseo por Xunam, unha muller rica porfioulle que quedase a xantar.

Desde aquela, cada vez que pasaba por alí, detíñase a comer. 9A muller díxolle ó seu

home: -«Escoita, eu sei que ese home de Deus, que pasa sempre por aquí, é un santo varón.

10Podiámoslle preparar arriba no faiado un cuarto pequeno, cunha cama, unha mesa, unha

cadeira e un candeeiro, para que poida descansar, cando pase por onda nós».

11Un día que Eliseo pasaba por alí, retirouse ó cuarto e durmiu nel. 14Pero Eliseo insistiu:

-«¿Que se pode facer por ela?». 15Guehazí dixo: -«Unha cousa: ela non ten fillos, e o seu

home é vello».

16Entón dixo Eliseo: -«Chama por ela». El chamouna, e ela presentouse onda a porta.

Eliseo anuncioulle: -«O ano que vén, por estas datas, terás un fillo no colo».

 SALMO RESPONSORIAL Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19

R/ (2a): Quero cantar por sempre o amor do Señor

2Quero cantar por sempre o amor do Señor,

pregoar polas xeracións a súa fidelidade:

3-«Penso que o teu amor está fundado co mundo,

a túa fidelidade asentada cos ceos».

16Feliz o pobo que sabe aclamarte

e camiñar, Señor, na luz da túa presencia.

17O teu nome fai a súa ledicia o día enteiro,

a túa xustiza é a súa gloria.

 18Ti es, en verdade, a súa gloria e a súa forza,

polo teu favor erguemos nós a testa.

19O Señor é o noso escudo,

o santo de Israel o noso rei.

SEGUNDA Rm 6, 3-4. 8-11

Consepultados con el polo bautismo, andemos en vida nova

PROCLAMACIÓN DA PALABRA RECOLLIDA NA CARTA DE SAN PAULO APÓSTOLO ÓS ROMANOS

Irmáns e irmás:

3¿Ignorades que a cantos nos bautizaron para Cristo Xesús, bautizáronos para unirnos á

morte del? 4Enterrámonos, logo, con el polo bautismo para a morte, para que, como Cristo

foi resucitado dos mortos pola gloria do Pai, así tamén nós camiñemos nunha vida nova.

8Se xa morremos con Cristo, cremos que tamén viviremos con El; 9e ben sabemos que

Cristo, resucitando dos mortos, xa non morre máis, a morte xa non pode nada contra El.

10Porque o seu morrer foi un morrer ó pecado para sempre, mais o seu vivir é un vivir para

Deus. 11Así tamén, vós considerádevos mortos ó pecado, pero vivos para Deus en Cristo

Xesús.

ALELUIA 1 Pe 2,9:

Vós sodes raza elixida, sacerdocio real, pobo santo;

proclamade a grandeza daquel que vos chamou das tebras

para participardes na súa admirable luz

EVANXEO Mt 10, 37-42

Quen non acepta a cruz non é digno de min. Quen vos recibe a vós, recíbeme tamén a min

PROCLAMACIÓN DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

 Dilles Xesús ós seus apóstolos:

37Quen ama a seu pai ou a súa nai máis ca a min, non é digno de min. E quen ame a seu

fillo ou a súa filla máis ca a min non é digno de min. 38E quen non carga coa súa cruz e

me segue, non é digno de min. 39Quen trate de conserva-la vida, perderaa; pero quen a

perda por min, ese conservaraa.

40Quen vos recibe a vós, recíbeme a min; e quen me recibe a min, recibe ó que me

mandou. 41Quen recibe a un profeta por ser profeta, terá recompensa de profeta; quen

recibe a un xusto por ser xusto, terá recompensa de xusto. 42E quen dea de beber a un

destes pequenos, anque soamente sexa un vaso de auga fresca, por ser discípulo meu,

asegúrovos que non perderá a súa recompensa. 

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del segundo libro de los Reyes (4,8-11.14-16a):

Un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y, siempre que pasaba por allí, iba a comer a su casa.
Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo; con frecuencia pasa por nuestra casa. Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada, en el piso superior; le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil, y así, cuando venga a visitarnos, se quedará aquí.»
Un día llegó allí, entró en la habitación y se acostó.
Dijo a su criado Guejazi: «¿Qué podríamos hacer por ella?»
Guejazi comentó: «Qué sé yo. No tiene hijos, y su marido es viejo.»
Eliseo dijo: «Llámala.»
La llamó. Ella se quedó junto a la puerta, y Eliseo le dijo: «El año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 88,2-3.16-17.18-19

R/.
Cantaré eternamente
las misericordias del Señor


Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad. R/.

Dichoso el pueblo que sabe aclamarte:
camina, oh Señor, a la luz de tu rostro;
tu nombre es su gozo cada día,
tu justicia es su orgullo. R/.

Porque tú eres su honor y su fuerza,
y con tu favor realzas nuestro poder.
Porque el Señor es nuestro escudo,
y el Santo de Israel nuestro rey. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (6,3-4.8-11):

Los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él; pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más; la muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre; y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús.

Palabra de Dios

Evangelio

Lectura del santo evangelio según san Mateo (10,37-42):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí; y el que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a vosotros me recibe a mí, y el que me recibe recibe al que me ha enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá paga de profeta; y el que recibe a un justo porque es justo tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, sólo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *