A Palabra no 5º Domingo do Tempo Ordinario – Ciclo A

GALEGO

Primeira Lectura    Is 58, 7-10

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

A túa luz irromperá coma a mañá

            Isto di o Señor:

            Reparte o teu pan co famento

e acolle na túa casa os pobres sen pobo.

            Cando vexas o espido, vísteo

e non te escondas da túa propia carne.

            Entón resplandecerá a túa luz coma a alba

e a carne nova da túa ferida brotará logo.

            Si, a túa xustiza camiñará diante de ti

e a gloria do Señor pechará a marcha.

            Entón clamarás ao Señor e responderache,

pediraslle axuda e dirache: «Aquí estou».

            Se apartas do medio de ti o xugo,

o sinalar co dedo e a palabra mala,

se lle quitas ao famento a gana que ti sentes,

e fartas a gorxa aflixida,

entón a túa luz brillará na escuridade

e a túa tebra será coma o mediodía.

Palabra do Señor                              R/. Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL Sal 111, 4-5. 6-7. 8a e 9

R/.  (4a):  O xusto brilla na tebra coma unha luz.

Ou:  Aleluia.

Brilla na tebra coma luz para os homes rectos,

o que é misericordioso, compasivo e xusto.

Venturoso aquel que se apiada e presta,

e goberna os seus bens con xustiza;

O home xusto endexamais abalará,

gardarase memoria del para sempre.

Non terá medo de malas noticias,

ten firme o corazón e confía no Señor.

O seu corazón está seguro e nada teme.

Repartiu con xenerosidade entre os pobres:

a súa xustiza permanece para sempre,

erguerá con honor a súa fronte.

Segunda Lectura     1 Cor 2, 1-5

LECTURA DA PRIMEIRA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

Anuncieivos o misterio de Cristo crucificado

            Irmáns:

            En canto a min, cando cheguei onda vós, non cheguei exhibindo elocuencia nin saber para anunciarvos o misterio de Deus.

            Nada pretendín saber entre vós fóra de Xesús Cristo; e Cristo crucificado.

E eu presenteime diante vosa con sensación de impotencia e tremendo de medo; e a miña palabra e mais a miña predicación non se apoiaban en argumentos persuasivos e sabios, senón que constituían unha demostración do poder do Espírito: todo para que a vosa fe non se apoie na sabedoría dos homes, senón no poder de Deus.

Palabra do Señor                                          R/. Grazas a Deus

ALELUIA  Xn 8, 12

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

Eu son a luz do mundo, di o Señor;

quen me segue terá a luz da vida.

Aleluia.

Evanxeo     Mt 5, 13-16

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO

Vós sodes a luz do mundo

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            – Vós sodes o sal da terra. Pero se o sal se volve insulso, con que se vai salgar? Para nada vale xa, senón para tirar con el e que o pise a xente.

            Vós sodes a luz do mundo. Non se pode agachar unha cidade afincada na cima dun monte.   

            Tampouco se acende unha lámpada para poñela debaixo da artesa, senón sobre o candeeiro, para que alume a todos os da casa.

            Alume así a vosa luz aos homes, para que, vendo as vosas boas obras, glorifiquen a voso Pai que está nos Ceos.

Palabra do Señor                              R/. Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (58,7-10):

ESTO dice el Señor:
«Parte tu pan con el hambriento,
hospeda a los pobres sin techo,
cubre a quien ves desnudo
y no te desentiendas de los tuyos.
Entonces surgirá tu luz como la aurora,
enseguida se curarán tus heridas,
ante ti marchará la justicia,
detrás de ti la gloria del Señor.
Entonces clamarás al Señor y te responderá;
pedirás ayuda y te dirá: “Aquí estoy”.
Cuando alejes de ti la opresión,
el dedo acusador y la calumnia,
cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo
y sacies al alma afligida,
brillará tu luz en las tinieblas,
tu oscuridad como el mediodía».

Palabra de Dios

Salmo

Sal 111,4-5.6-7.8a.9

R/.
El justo brilla en las tinieblas como una luz

V/. En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo.
Dichoso el que se apiada y presta,
y administra rectamente sus asuntos. R/.

V/. Porque jamás vacilará.
El recuerdo del justo será perpetuo.
No temerá las malas noticias,
su corazón está firme en el Señor. R/.

V/. Su corazón está seguro, sin temor.
Reparte limosna a los pobres;
su caridad dura por siempre
y alzará la frente con dignidad. R/.

Segunda lectura

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios (2,1-5):

YO mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo, y este crucificado.
También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo; mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Mateo (5,13-16):

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán?
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos».

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *