A Palabra na Santísima Trinidade – Ciclo C

GALEGO

Primeira Lectura     Prov 8, 22-31

Antes de que se fixera a terra xa fora concibida a Sabedoría

LECTURA DO LIBRO DOS PROVERBIOS

            Isto di a Sabedoría de Deus:

            ‑ O Señor posuíume ao encetar a súa tarefa,

antes das súas primeiras actividades;

desde a antigüidade, desde o remoto pasado fun formada,

antes das orixes da terra.

            Aínda non había océanos abismais, cando fun xerada,

nin había mananciais de auga;

antes de que fosen afincadas as montañas,

denantes dos outeiros fun dada a luz;

aínda non fixera a terra e as campías

nin os terróns primeiros do mundo.

            Cando afirmaba o ceo, alí estaba eu;

cando gravaba o cerco arredor do abismo,

cando aseguraba as nubes no alto

e daba enerxía ás fontes subterráneas,

cando lle impuxo os lindes ao mar

de xeito que as augas non incumprisen o seu mandato,

cando fixaba os alicerces da terra,

alí mesmo estaba eu, cabo del, coma un aprendiz:

eu era o seu pracer día tras día:

            Entretíñame diante del continuamente,

recreábame no orbe da terra.

            A miña delicia é estar cos fillos dos homes.

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL     Sal 8, 4-5. 6-7. 8-9

R/.  (2a):  Señor, noso Señor, que grande é o teu nome en toda a terra!

Cando contemplo o ceo, feitura da túa man,

a lúa e as estrelas que nel dispuxeches,

que é o home, para que te lembres del,

o fillo do home, para que o veñas visitar?

Fixéchelo pouco menos ca un anxo,

coroáchelo de honor e dignidade;

décheslle mando sobre as obras das túas mans,

todo o sometiches baixo os seus pés.

Rabaños de ovellas e touros,

e mesmo os animais en liberdade,

os paxaros do ceo e os peixes do mar,

que fan carreiros polas augas.

Segunda Lectura     Rm 5, 1-5

Chegamos a Deus por medio de Cristo no amor derramado polo Espírito

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS

            Irmáns:

            Xustificados pola fe, estamos en paz con Deus, por medio do noso Señor Xesús Cristo. Por El temos tamén acceso na fe a esta graza na que nos mantemos; e nos sentimos ledos coa esperanza de acadar a gloria de Deus.

            E non só isto, senón que nos alegramos nas tribulacións, sabendo que a tribulación xera a paciencia, a paciencia proba a fidelidade e a fidelidade produce a esperanza.

            E a esperanza non falla, porque o amor de Deus verteuse nos nosos corazóns mediante o Espírito Santo, que se nos deu.

                        Palabra do Señor                             R/. Grazas a Deus

ALELUIA     Cf. Ap 1, 8

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

Gloria ao Pai e ao Fillo e ao Espírito Santo,

ó Deus que é, e que era, e que virá.

Aleluia.

Evanxeo     Xn 16, 12-15

Todo o que ten o Pai é meu; o Espírito recibe do meu e darávolo a coñecer

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            – Aínda teño moitas cousas que vos dicir, pero non podedes con elas agora. Cando veña El, o Espírito da Verdade, havos encamiñar á verdade plena, pois non vos falará pola súa conta, senón que vos dirá o que escoitou e anunciaravos o que ha de pasar.

            El hame glorificar, pois recibirá do meu e interpretarávolo. Todo o que ten o Pai é meu, por iso vos dixen que recibirá do meu e volo interpretará.

            Todo o que ten o Pai é meu, por iso díxenvos que recibirá do meu e volo interpretará a vós.Palabra do Señor                             R/. Loámoste, Cristo      

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de los Proverbios 8, 22-31

Así dice la sabiduría de Dios: «El Señor me estableció al principio de sus tareas, al comienzo de sus obras antiquísimas.
En un tiempo remotísimo fui formada, antes de comenzar la tierra.
Antes de los abismos fui engendrada, antes de los manantiales de las aguas.
Todavía no estaban aplomados los montes, antes de las montañas fui engendrada.
No había hecho aún la tierra y la hierba, ni los primeros terrones del orbe.
Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo; cuando trazaba la bóveda sobre la faz del abismo; cuando sujetaba el cielo en la altura, y fijaba las fuentes abismales.
Cuando ponía un límite al mar, cuyas aguas no traspasan su mandato; cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su encanto cotidiano, todo el tiempo jugaba en su presencia:
jugaba con la bola de la tierra, gozaba con los hijos de los hombres.»

Salmo

Salmo: Sal 8, 4-5. 6-7a. 7b-9.

R. Señor, dueño nuestro, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!


Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? R.
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos. R.
Todo lo sometiste bajo sus pies: rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. R.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 5, 1-5

Hermanos:
Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos; y nos gloriamos, apoyados en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios.
Más aún, hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce constancia, la constancia, virtud probada, la virtud, esperanza, y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en
nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan 16, 12-15

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo: hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que tomará de lo mío y os lo anunciará.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *