A Palabra Domingo XXXIV

GALEGO

SOLEMNIDADE DO NOSO SEÑOR XESÚS CRISTO,

REI DO UNIVERSO

Primeira Lectura   Dn 7, 13-14

O seu poder é eterno

LECTURA DO LIBRO DE DANIEL

            Proseguín ollando as visións nocturnas e, velaquí, sobre as nubes do ceo viña alguén semellante a un fillo de home, que se dirixiu cara ao ancián e se presentou diante del.

            Foille outorgado poder, maxestade e imperio, e servírono todos os pobos, nacións e linguas.

            O seu poder é un poder eterno, que non pasará nunca, e o seu reino endexamais será destruído.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

R.: (1a)O Señor reina vestido de maxestade.

O Señor reina, vestido de maxestade;

o Señor está vestido e cinguido de poder.

O mundo está firme e non abalará.

Consolidado está o teu asento desde sempre,

ti es desde a eternidade.

A revelación do Señor é verdadeira,

a santidade é o ornato da túa casa,

polos séculos, Señor.

Segunda Lectura   Ap 1, 5-8

O soberano dos reis da terra constituíunos en reino, sacerdotes para o noso Deus

LECTURA DO LIBRO DA APOCALIPSE DE SAN XOÁN

            Xesús Cristo é a testemuña que merece fe, o primeiro en renacer da morte e soberano dos reis da terra.

            A aquel que nos ama, que nos liberou dos nosos pecados co seu sangue e que nos converteu nun reino, en sacerdotes para o seu Deus e Pai, a el a gloria e mais o poder polos séculos dos séculos. Amén.

            Velaquí vén nas nubes,

e todo ollo o verá,

mesmo aqueles que o traspasaron;

por el baterán no peito todas as razas da terra.

Certo. Amén.

            Eu son o Alfa e o Omega, di o Señor Deus, o que é, o que era e o que está a vir, o que todo o sostén.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA     Mc 11, 9. 10

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

Bendito o que vén no nome do Señor!

Bendito o Reino do noso pai David que vén!

Aleluia.

Evanxeo   Xn 18, 33b-37

Ti dis que eu son rei

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            Naquel tempo, díxolle Pilato a Xesús:

            — Es ti o Rei dos Xudeus?

            Xesús respondeu:

            — Dilo ti pola túa conta ou dixéroncho outros de min?

            Pilato replicou:

            — E logo son eu xudeu? A túa xente e os sumos sacerdotes entregáronte a min, que fixeches?

            Xesús contestoulle:

            — O meu reino non é deste mundo; se deste mundo fose, os meus oficiais loitarían para que ninguén me entregase aos xudeus, pero o meu reino non é de aquí.

            Díxolle entón Pilato:

            — Logo ti es Rei?

            Xesús respondeu:

            — Tal como o estás dicindo, eu son Rei. Para iso nacín e para iso vin ao mundo, para dar testemuño da verdade; todo o que está aberto á verdade escoita a miña voz.

                                   Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo           

CASTELLANO

Domingo 34º del Tiempo Ordinario. Jesucristo, Rey del Universo – Ciclo B

Primera lectura

Lectura de la profecía de Daniel (7,13-14):

Mientras miraba, en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder real y dominio; todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa, su reino no tendrá fin.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 92,1ab.1c-2.5

R/.
El Señor reina, vestido de majestad

El Señor reina, vestido de majestad,
el Señor, vestido y ceñido de poder. R/.

Así está firme el orbe y no vacila.
Tu trono está firme desde siempre,
y tú eres eterno. R/.

Tus mandatos son fieles y seguros;
la santidad es el adorno de tu casa,
Señor, por días sin término. R/.

Segunda lectura

Lectura del libro del Apocalipsis (1,5-8):

Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. Aquel que nos ama, nos ha librado de nuestros pecados por su sangre, nos ha convertido en un reino y hecho sacerdotes de Dios, su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad: Él viene en las nubes. Todo ojo lo verá; también los que lo atravesaron. Todos los pueblos de la tierra se lamentarán por su causa. Sí. Amén. Dice el Señor Dios: «Yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todopoderoso.»

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan (18,33b-37):

En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *