A Palabra Domingo XXXIII

GALEGO

Primeira Lectura         Dn 12, 1-3

Naquel tempo será salvado o meu pobo

LECTURA DO LIBRO DE DANIEL

            Naquel tempo, alzarase Miguel, o gran príncipe que protexe os fillos do teu pobo. Será época de angustia, tal que nunca a houbo coma ela desde que as nacións existen ata aquel tempo.

            Mesmamente naquel tempo salvarase o teu pobo, todos os que se atopen inscritos no libro.

            Moitos dos que dormen no po da terra espertarán; uns para a vida eterna, outros para a ignominia, para a reprobación eterna.

            Os sabios brillarán coma o fulgor do firmamento e os que educaron na xustiza aos demais serán como as estrelas por toda a eternidade.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 15, 5 e 8. 9-10. 11

R.: (1)Gárdame, Señor, que en ti busco agarimo.

Ti es, Señor, a porción da miña herdade e do meu cáliz,

está nas túas mans o meu porvir.

Teño sempre presente o Señor,

con el ao meu lado non vou vacilar.

Por iso o meu corazón está contento,

as miñas entrañas reloucan

e o meu corpo descansa seguro,

pois non abandonarás no abismo a miña vida,

nin deixarás que o teu santo vexa a corrupción.

Has amosarme camiños de vida,

has encherme onda ti de ledicia,

de gozo sen fin ao teu lado.

Segunda Lectura   Heb 10, 11-14. 18

Cunha única ofrenda deixou para sempre perfectos os que el santifica

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

            Irmáns:

            Todo sacerdote ten que estar decote a celebrar o culto e ofrecer un tras outro os mesmos sacrificios, aínda que estes non poidan endexamais quitar os pecados.

            En troques, este sacerdote, logo que ofreceu un único sacrificio polos pecados, sentou para sempre á dereita de Deus e, deste xeito, non lle queda máis que agardar a que Deus faga os seus inimigos estrado para os seus pés.

            Cunha única ofrenda deixou para sempre perfectos os que santifica.

            Ora, se hai perdón dos pecados, xa non pode haber sacrificios polos pecados.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Lc 21, 36

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

Vixiade, orando permanentemente,

para que poidades estar de pé ante o Fillo do Home.

Aleluia.

Evanxeo   Mc 13, 24-32

Congregou os seus elixidos de todos os puntos da terra

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, díxolles Xesús aos seus discípulos:

            — Naqueles días, pasada xa aquela grande angustia, o sol ha escurecer, a lúa deixará de alumar,as estrelas caerán do ceo, abalarán as potencias do ceo. Entón verán vir o Fillo do Home sobre as nubes con gran poder e gloria. E mandará os anxos para reuniren os elixidos desde os catro ventos do cabo da terra ata o cabo do ceo.

            Aprendede da comparanza da figueira. Cando lle saen os gromos e bota a folla, comprendedes que o verán está a chegar. Así tamén vós, cando vexades que pasan estas cousas, sabede que xa está pretiño, á porta. Asegúrovos que non pasará esta xeración sen que antes suceda todo isto. O ceo e mais a terra pasarán, pero as miñas palabras non pasarán.

            En canto ao día e mais a hora no que isto vai acontecer, ninguén sabe nada, nin os anxos do ceo, nin o Fillo, sábeo o Pai soamente.

    Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura de la profecía de Daniel (12,1-3):

Por aquel tiempo se levantará Miguel, el arcángel que se ocupa de tu pueblo: serán tiempos difíciles, como no los ha habido desde que hubo naciones hasta ahora. Entonces se salvará tu pueblo: todos los inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo despertarán: unos para vida eterna, otros para ignominia perpetua. Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas, por toda la eternidad.

Palabra de Dios

Salmo

Sal 15,5.8.9-10.11

R/.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa;
mi suerte está en tu mano.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré. R/.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. R/.

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (10,11-14.18):

Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio, diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, porque de ningún modo pueden borrar los pecados. Pero Cristo ofreció por los pecados, para siempre jamás, un solo sacrificio; está sentado a la derecha de Dios y espera el tiempo que falta hasta que sus enemigos sean puestos como estrado de sus pies. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a lo que van siendo consagrados. Donde hay perdón, no hay ofrenda por los pecados.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Marcos (13,24-32):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del hombre sobre las nubes con gran poder y majestad; enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera: Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca; pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que él está cerca, a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *