A Palabra Domingo XXVII

GALEGO

Primeira Lectura         Xén 2, 18-24

E farán unha soa carne

LECTURA DO LIBRO DA XÉNESE

O Señor Deus pensou: “Non é bo que o home estea só”. Voulle facer unha axuda semellante a el.

Entón o Señor Deus formou de terra as feras do monte e os paxaros do ceo, e presentoullosao home para ver que nomes lles puña. Cada ser vivo levaría o nome que o home lle puxese.

O home púxolles nomes aos animais domésticos, aos paxaros do ceo e ás feras do monte. Pero non daba cunha axuda semellante a el.

Entón infundiu o Señor Deus un sono profundo no home e, cando este adormeceu, sacoulle unha costela e cerrou con carne o sitio.

Da costela do home, o Señor Deus formou unha muller e pre­sentoullaao home.

O home exclamou:

Agora esta é coma min, óso dos meus ósos, carne da miña carne.Chamarase muller porque foi sacada do home.

Por iso o home deixará seu pai e mais súa nai e unirase coa súa muller e os dous farán unha soa carne.

            Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 127, 1-2. 3. 4-5. 6

R.: (Cf. 5)Bendíganos o Señor todos os días da nosa vida.

Ditosos os que temen o Señor,

os que seguen os seus camiños.

Comerás do traballo das túas mans,

serás ditoso, serás afortunado.

A túa muller coma parra fecunda

no interior da túa casa;

os teus fillos coma gromos de oliveira

arredor da túa mesa.

Así será bendito

o home que teme o Señor.

Que o Señor te bendiga desde Sión,

que goces coa prosperidade de Xerusalén

todos os días da túa vida.

Que vexas os fillos dos teus fillos.

Paz sobre Israel!

Segunda Lectura   Heb 2, 9-11

O consagrante e os consagrados teñenque ser todos da mesma liñaxe

LECTURA DA CARTA AOS HEBREOS

            Irmáns:

            Aquel que “rebaixaron só un chisco con respecto aos anxos”, Xesús, por aturar os padecementos da súa morte, está coroado de gloria e dignidade. Deste xeito, a súa morte foi unha bendición de Deus para todo home.

            Efectivamente, conviña que Aquel para quen e por quen existe todo, se quería conducir moitos fillos á gloria, levase á perfección por medio do sufrimento o que ía ser o primeiro dos que se salvarían; pois o consagrante e os consagrados veñen todos da mesma raíz. Por isto non se avergonza de lles chamar irmáns.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA   1 Xn 4, 12

Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.

Se nos amamos mutuamente, Deus está connosco,

e o seu amor chega á plenitude en nós.

Aleluia.

Evanxeo   Mc 10, 2-16 (longa)

O que Deus uniu que non o separe o home

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, achegáronse a Xesús algúns fariseos, preguntándolle para probalo, se lle está permitidoao home repudiar amuller. El replicoulles:

            — Que foi o que mandou Moisés?

            Respondéronlle:

            — Moisés permitiu despedila, dándolle certificado de divorcio.

            Díxolles Xesús:

            — Tendo en conta a dureza do voso corazón, escribiu Moisés para vós esa norma. Pero, desde o principio da creación, creounos Deus varón e femia. Por iso deixará o home seu pai e mais súa nai e unirase coa súa muller e serán os dous unha soa carne. De xeito que xa non son dous, senón unha soa carne. Polo tanto, o que Deus uniu, que non o separe o home.

            Xa na casa, os discípulos volvéronlle preguntar acerca disto. El díxolles:

            — O que repudia a muller e casa con outra comete adulterio contra a primeira. E se a muller abandona o marido e casa con outro comete adulterio.

            Daquela, leváronlle a Xesús uns nenos para que os tocase, pero os discípulos rifábanlles. Ao que o viu Xesús, indignouse e díxolles:

            — Deixade que os nenos se acheguen a min; non llelo impida­des, porque deles é o Reino de Deus.Dígovolo de verdade: “Quen non reciba coma un neno o Reino de Deus non entrará nel”.

            E abrazándoos, bendicíaos, mentres impoñía as mans sobre eles.

                        Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

_____________________________________________________________________

Ou:2-12 (máis breve)

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, achegáronse a Xesús algúns fariseos, preguntándolle para probalo se lle está permitidoao home repudiar amuller. El replicoulles:

            — Que foi o que mandou Moisés?

            Respondéronlle:

            — Moisés permitiu despedila, dándolle certificado de divorcio.

            Díxolles Xesús:

            — Tendo en conta a dureza do voso corazón, escribiu Moisés para vós esa norma. Pero, desde o principio da creación, fíxoos varón e femia. Por iso deixará o home seu pai e mais súa nai, unirase coa súa muller, e serán os dous unha soa carne. De xeito que xa non son dous, senón unha soa carne. O que Deus uniu que non o separe o home.

            Xa na casa, os discípulos volvéronlle preguntar acerca disto. El díxolles:

            — O que repudia a muller e casa con outra comete adulterio contra a primeira. E se a muller abandona o marido e casa con outro comete adulterio.                        Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro del Génesis (2,18-24):

El Señor Dios se dijo: «No está bien que el hombre esté solo; voy a hacerle alguien como él que le ayude.»
Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que el hombre le pusiera. Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase. Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la presentó al hombre.
El hombre dijo: «Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 127,1-2.3.4-5.6

R/.
Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida

Dichoso el que teme al Señor
y sigue sus caminos.
Comerás del fruto de tu trabajo,
serás dichoso, te irá bien. R/.

Tu mujer, como parra fecunda,
en medio de tu casa;
tus hijos, como renuevos de olivo,
alrededor de tu mesa. R/.

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.
Que el Señor te bendiga desde Sión,
que veas la prosperidad de Jerusalén
todos los días de tu vida. R/.

Que veas a los hijos de tus hijos.
¡Paz a Israel! R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (2,9-11):

Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente, para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al gula de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avengüenza de llamarlos hermanos.

Palabra de Dios

Evangelio del domingoLectura del santo evangelio según san Marcos (10,2-16):

En aquel tiempo, se acercaron unos fariseos y le preguntaron a Jesús, para ponerlo a prueba: «¿Le es lícito a un hombre divorciarse de su mujer?»
Él les replicó: «¿Qué os ha mandado Moisés?»
Contestaron: «Moisés Permitió divorciarse, dándole a la mujer un acta de repudio.»
Jesús les dijo: «Por vuestra terquedad dejó escrito Moisés este precepto. Al principio de la creación Dios «los creó hombre y mujer. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne.» De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»
En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: «Si uno se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.»
Le acercaban niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis; de los que son como ellos es el reino de Dios. Os aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él.»
Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *