A Palabra Domingo XXIV

GALEGO

Primeira Lectura   Is 50, 5-9a

Ofrecinlles o meu lombo aos que me ferían

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS

            O Señor abriu o meu oído,

e eu non me rebelei, non me botei para atrás.

            Ofrecinlles o lombo aos que me azoutaban,

e a miña cara aos que me arrincaban a barba.

            Non escondín a miña cara dos insultos e das cuspiñadas.

            Pero o Señor axudarame,

por isto non me sinto avergonzado, e poño a miña cara coma un diamante,

pois sei que non me avergonzarei.

            O que defende a miña causa está cerca.

Quen litigará comigo cando comparezamos ante a comunidade?

            Quen traballa a miña xusta sentenza está detrás de min.

            O Señor axudarame, quen será o que me declare culpable?

                                    Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

R.: (9)Camiñarei na presenza do Señor na terra da vida.

Ou:Aleluia.

Amo o Señor porque escoita

a miña voz suplicante,

porque achega a min o seu oído

no día en que o invoco.

Envolvíanme lazos de morte

atrapáranme as redes do abismo,

atopeime en apuro e aflición.

Invoquei o nome do Señor:

“Señor, sálvame a vida!”.

O Señor é xusto e clemente,

o noso Deus é compasivo.

O Señor garda os humildes,

na miña debilidade hame socorrer.

El librou da morte a miña vida,

das bágoas os meus ollos,

da caída os meus pés.

Camiñarei na presenza do Señor

na terra da vida.

Segunda Lectura   Sant 2, 14-18

Se a fe non frutifica en obras, está morta.

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SANTIAGO

            Irmáns benqueridos:

            Que proveito lle trae a un dicir que ten fe, se non ten feitos? Acaso o poderá salvar esa fe?

            Se un irmán ou unha irmá andan espidos e necesitados do pan de cada día e vai un de vós e dilles: “Ídevos en paz, quentádevos e fartádevos”, pero non lles dá aquilo que lle cómpre ao seu corpo, que proveito levan?

            Pois o mesmiño pasa coa fe; se non ten feitos, leva a morte na súa cerna.

            Pode dicir alguén: “Ti tes a fe, eu teño os feitos”.

            — Amósame a túa fe sen feitos que eu polos feitos heiche de amosar a miña fe.

                                    Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Gál 6, 14

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Lonxe de min gloriarme se non é na cruz do Señor,

por quen o mundo está crucificado para min e eu para o mundo.

Aleluia.

Evanxeo   Mc 8, 27-35

Ti es o Cristo… É preciso que o Fillo do Home padeza moito

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, ía Xesús cos seus discípulos cara ás aldeas de Cesarea de Filipoe, polo camiño, preguntoulles:

            — Quen di a xente que son eu?

            Eles responderon:

            — Uns que Xoán Bautista, outros que Elías e outros que algún dos profetas.

            El preguntoulles a eles:

            — E vós, quen dicides que son?

            Respondeu Simón Pedro:

            — Ti es o Mesías.

            E prohibiulles dicirlle nada a ninguén.

            Entón, empezou a adoutrinalos dicíndolles:

            — O Fillo do Home ten que padecer moito e ser rexeitado polos sumos sacerdotes e polos letrados e ser axustizadoe, despois de tres días, ha de resucitar.

            E dicíao con toda claridade.

            Entón, Pedro levouno consigo e empezou a rifarlle. Pero Xesús deu a volta e, mirando cara aos seus discípulos, reprendeu a Pedro:

            — Camiña detrás de min, Satanás, que ti non consideras as miras de Deus, senón as dos homes.

            E chamou a xente onda os seus discípulos e díxolles a todos:

            — Se alguén quere vir detrás de min, que renuncie a si mesmo, que cargue coa súa cruz e que me siga. Pois o que queira poñer a salvo a súa vida perderaa, pero quen perda a súa vida pola miña causa e pola do Evanxeo, ese poñeraa a salvo.                        Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura del libro de Isaías (50,5-9a):

El Señor me abrió el oído; yo no resistí ni me eché atrás: ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba; no me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes; por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor, ¿quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda, ¿quién me condenará?

Palabra de Dios

Salmo

Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9
R/.
Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida.

Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,
porque inclina su oído hacia mí
el día que lo invoco. R/.

Me envolvían redes de muerte,
me alcanzaron los lazos del abismo,
caí en tristeza y angustia.
Invoqué el nombre del Señor:
«Señor, salva mi vida.» R/.

El Señor es benigno y justo,
nuestro Dios es compasivo;
el Señor guarda a los sencillos:
estando yo sin fuerzas, me salvó. R/.

Arrancó mi alma de la muerte,
mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída.
Caminaré en presencia del Señor
en el país de la vida. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol Santiago (2,14-18):

¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe, si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario, y que uno de vosotros les dice: «Dios os ampare; abrigaos y llenaos el estómago», y no les dais lo necesario para el cuerpo; ¿de qué sirve? Esto pasa con la fe: si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá: «Tú tienes fe, y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras, y yo, por las obras, te probaré mi fe.»

Palabra de Dios

Evangelio del domingoLectura del santo evangelio según san Marcos (8,27-35):

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe; por el camino, preguntó a sus díscípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?»
Ellos le contestaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.»
Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.»
Él les prohibió terminantemente decirselo a nadie. Y empezó a instruirlos: «El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» Se lo explicaba con toda claridad.
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!»
Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: «El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *