A Palabra Domingo XXI

GALEGO

Primeira Lectura   Xos 24, 1-2a. 15-17. 18b

Serviremos o Señor porque El é o noso Deus

LECTURA DO LIBRO DE XOSUÉ

Naqueles días, xuntou Xosué todas as tribos de Israel en Xequeme chamou os anciáns de Israel, os xefes, os xuíces e mais os oficiais, e presentáronse diante de Deus.

E Xosué faloulle a todo o pobo deste xeito:

– Se vos anoxa servir o Señor, escollede hoxe a quen ides servir, se aos deuses que serviron vosos pais na outra banda do río ou aos deuses dos amorreos, os da terra que habitades. Eu e mais a miña familia serviremos o Señor.

Respondeu o pobo:

– Lonxe de nós arredármonos do Señor para servir a outros deuses, pois o Señor, o noso Deus, sacounos a nós e aos nosos devanceiros da terra de Exipto da situación de escravitude, e fixo diante de nós grandes prodixios e protexeunos ao longo de todo o camiño que percorremos e entre todos os pobos que encontramos ao pasar. Así que tamén nós serviremos o Señor, pois El é o noso Deus.

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 33, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23

R.: (9a)Probade e vede o bo que é o Señor.

Bendigo o Señor en todo instante,

teño sempre na boca a súa loanza.

Eu glóriome no Señor,

que escoiten os humildes e se alegren.

Os ollos do Señor están postos nos xustos,

os seus oídos cara ao seu clamor;

mais o Señor encara os malvados,

para borrar da terra a súa memoria.

Claman aqueles e o Señor escoita,

líbraos de todas as angustias.

O Señor está preto do aflixido,

salva os de ánimo abatido.

Moitas son as angustias dos xustos,

pero de todas elas os libra o Señor.

El coida dos seus ósos,

nin un só lles romperán.

A maldade mata o impío,

quen aborrece os xustos será castigado.

O Señor redime os seus servos,

non será castigado quen a El se acolle.

Segunda Lectura   Ef 5, 21-32

Este é un misterio grande, falo de Cristo e da Igrexa

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS EFESIOS

            Irmáns:

            Sede ben guiados uns cos outros por respecto a Cristo. Que as mulleres se sometan aos propios maridos coma se fose ao Señor, pois o marido é cabeza da muller, como tamén Cristo é cabeza da Igrexa, o salvador do corpo.

            E, como a Igrexa se somete a Cristo, así tamén as mulleres aos seus maridos, en todo.

            Homes, amade as vosas mulleres, como tamén Cristo amou a Igrexa e se entregou por ela para santificala, purificándoa co baño de auga na palabra e para presentala deste xeito diante de si, radiante, sen lixo nin engurra nin cousa polo estilo, senón santa e inmaculada.

            Así deben tamén os maridos amar as súas mulleres coma os seus propios corpos. Quen ama a súa muller ámase a si mesmo, porque ninguén odiou endexamais a súa propia carne, senón que a mantén e a quece, como fai Cristo coa Igrexa, porque somos membros do seu corpo.

            Por iso deixará o home a seu pai e mais a súa nai e unirase á súa muller e serán os dous un só corpo.

            Gran misterio é este e eu refíroo a Cristo e á Igrexa.

                        Palabra do Señor                                         R.: Grazas a Deus

ALELUIA   Cf. Xn 6, 63c. 68c

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia. aleluia.

As túas palabras, Señor, son espírito e vida;

ti tes palabras de vida eterna.

Aleluia.

Evanxeo   Xn 6, 60-69

E onda quen imos ir? Ti tes palabras de vida eterna

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO XOÁN

            Naquel tempo, moitos dos discípulos de Xesús dixeron:

            — Que dura é esta doutrina! Quen pode admitir tal cousa?

            Comprendendo Xesús que os seus discípulos murmuraban do asunto, díxolles:

            — Escandalízavos iso? E logo se vísedes o Fillo do Home subindo a onde estaba antes? O espírito é quen dá vida, a carne non vale para nada; as palabras que eu vos falei son espírito e son vida. E, aínda así, hai algúns de vós que non cren.

            Pois ben sabía Xesús desde o principio quen eran os que non crían e mais quen o había de entregar. E proseguiu:

            — Por iso téñovos dito que ninguén pode vir a min se non llo concede o Pai.

            Desde aquela, moitos dos seus discípulos botáronse para atrás e xa non andaban con el. Preguntoulles entón Xesús aos Doce:

            — Vós tamén vos queredes ir?

            Respondeulle Simón Pedro:

            — Señor, e onda quen imos ir? Ti tes palabras de vida eternae nós cremos e recoñecemos que ti es o Santo de Deus.

                        Palabra do Señor                                         R.: Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Lecturas Domingo 21º del Tiempo Ordinario – Ciclo B

Primera lectura

Lectura del libro de Josué (24,1-2a.15-17.18b):

En aquellos días, Josué reunió a las tribus de Israel en Siquén. Convocó a los ancianos de Israel, a los cabezas de familia, jueces y alguaciles, y se presentaron ante el Señor. Josué habló al pueblo: «Si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién queréis servir: a los dioses que sirvieron vuestros antepasados al este del Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis; yo y mi casa serviremos al Señor.»
El pueblo respondió: «¡Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros! El Señor es nuestro Dios; él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto; él hizo a nuestra vista grandes signos, nos protegió en el camino que recorrimos y entre todos los pueblos por donde cruzamos. También nosotros serviremos al Señor: ¡es nuestro Dios!»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 33,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23

R/.
Gustad y ved qué bueno es el Señor.

Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloría en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren. R/.

Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria. R/.

Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra fe sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos. R/.

Aunque el justo sufra muchos males,
de todos lo libra el Señor;
él cuida de todos sus huesos,
y ni uno solo se quebrará. R/.

La maldad da muerte al malvado,
y los que odian al justo serán castigados.
El Señor redime a sus siervos,
no será castigado quien se acoge a él. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios (5,21-32):

Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; él, que es el salvador del cuerpo. Pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres corno Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne.» Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,60-69):

En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso?»
Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os hace vacilar?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir a donde estaba antes? El espíritu es quien da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, algunos de vosotros no creen.»
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede.» Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él.
Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?»
Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios.»

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *