A Palabra Domingo XI

A PALABRA EN GALEGO

DOMINGO XI ORDINARIO

LECTURA DO LIBRO DE EZEQUIEL

            Así fala o meu Señor:

            — Eu collerei das ramas do cedro a máis alta e fixareina;

dos gallos máis novos arrincarei un xermolo,

e plantareino nun monte alto e elevado,

no monte elevado de Israel plantareino;

botará gromos e dará froitos

e volverase un cedro magnífico;

aniñarán debaixo del todos os paxariños,

todas as aves aniñarán á sombra das súas ramas.

            Entón todas as árbores do monte

caerán na conta de que eu, o Señor,

derreo a árbore ergueita

e levanto a árbore derreada;

seco a árbore verde

e fago florecer a árbore seca.

            Eu, o Señor, díxeno e fareino.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL   Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16

R.: (Cf. 2a)É bo honrar o teu nome, Señor.

É bo celebrar o Señor,

e cantar ao teu nome, oh Altísimo,

pregoar de mañá a túa misericordia,

e de noite a túa fidelidade.

Os xustos florecerán coma palmeiras,

ergueranse coma cedros do Líbano.

Plantados na casa do Señor,

florecerán nos adros do noso Deus.

Aínda na vellez seguirán dando froito,

estarán cheos de zume e de vigor,

para pregoaren que o Señor é recto,

a miña rocha, en quen non hai iniquidade.

LECTURA DA SEGUNDA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS CORINTIOS

            Irmáns:

            Temos sempre bo ánimo, sabedores de que, mentres residimos no corpo, camiñamos lonxe do Señor, guiados pola fe, non polo que se ve.

            E, con este ánimo, preferimos liberarnos do corpo e habitar a carón do Señor. En todo caso, ora continuemos neste domicilio ora nos afastemos del, arelamos agradarlle.

            Porque todos teremos que comparecer tal como somos perante o tribunal de Cristo, para que cada un recolla o seu merecido polo que teña feito mentres vivía no corpo, ben ou mal.

                        Palabra do Señor                             R.: Grazas a Deus

ALELUIA

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

A semente é a Palabra de Deus, quen sementa é Cristo;

quen o encontra vivirá para sempre.

Aleluia.

Evanxeo   Mc 4, 26-34

A máis pequena das sementes faise o máis grande dos arbustos

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS

            Naquel tempo, dicíalle Xesús á multitude:

            — Así é o Reino de Deus, como un home que bota a semente na terra e, durma ou estea esperto, sexa de noite ou de día, a semente agroma e medra, sen que el chegue a saber como. A terra vai dando froito por si mesma; primeiro herba, logo espigas e, por último, o gran ben abundante na espiga. E cando o froito xa está en sazón, deseguida se lle mete o fouciño, por ser o tempo da seitura.

            E tamén dicía:

            — Con que compararemos o Reino de Deus? É coma o gran de mostaza, que cando se sementa na terra é a máis miúda de todas as sementes. Pero, despois de sementala, medra ata ser a maior de todas as hortalizas, chegando a botar unhas pólas tan grandes que na súa sombra poden vir aniñar os paxaros.

            E así, con moitas comparanzas coma estas, íalles mostrando a mensaxe, de xeito que puidesen entender. Non lles falaba máis que en parábolas, pero logo explicáballelas aos seus discípulos.                 

       Palabra do Señor                             R.: Loámoste, Cristo

LA PALABRA EN CASTELLANO

Lecturas del próximo XI Domingo del Tiempo Ordinario

Lectura del Profeta Ezequiel (17,22-24):

Esto dice el Señor Dios: «Arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado; la plantaré en la montaña más alta de Israel; para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré.»

Palabra de Dios

Salmo

Sal 91,2-3.13-14.15-16

R/.
Es bueno darte gracias, Señor

Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu fidelidad. R/.

El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano;
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/.

En la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad. R/.

Segunda lectura

Lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corintios (5,6-10):

Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivimos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos, pues, llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida.


Evangelio del domingo

Lectura del santo evangelio según san Marcos (4,26-34):

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: «El Reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra: que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece; y la tierra, por sí sola, va produciendo el fruto: primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha.»
Les dijo también: «¿Con qué compararemos el Reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que, cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas; pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes, que los pájaros pueden anidar a su sombra.»

Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba todo en privado.

Palabra del Señor

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *