A Palabra 4º Domingo de Advento

GALEGO

Primeira Lectura               Miq 5, 1-4a

LECTURA DO LIBRO DO PROFETA MIQUEAS

De ti sairá quen domine a Israel

Isto di o Señor:

E ti, Belén de Efratah, tan pequeniña entre as familias de Xudá,

de ti vai saír un que será o soberano de Israel;

a súa orixe é desde antigo, desde os días do comezo.

El seranos conservado para sempre, mentres haxa muller que dea a luz;

o resto dos seus irmáns volverá,

e serán devoltos os fillos de Israel.

Manterase firme e pastoreará co poder do Señor,

coa gloria do nome do Señor, o seu Deus,

e cando se instalen ata o mesmo cabo da terra, estenderá a súa grandeza:

«o da Paz» será o seu nome.

                        Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

SALMO RESPONSORIAL             Sal 79, 2ac e 3b. 15-16. 18-19

 R/. (4): Restáuranos, Deus; que brille o teu rostro e seremos salvos.

Escoita, pastor de Israel,

que guías o rabaño de Xosé;

ti que sentas sobre os querubíns,

esperta o teu poder e ven salvarnos.

Vólvete, Deus dos exércitos,

olla desde o ceo e fíxate,

ven visita túa viña,

a videira que plantaches coa túa man,

o bacelo que ti fortaleciches.

Que a túa man protexa o teu elixido,

o home que ti fortaleciches.

Non nos afastaremos máis de ti;

dános vida de novo, e invocaremos o teu nome.

Segunda Lectura           Hebr 10, 5-10

LECTURA DA CARTA AOS  HEBREOS

Velaquí veño para face túa vontade

Irmáns:

Cando Cristo entra no mundo, di:

«Sacrificio e ofrenda non os quixeches,

pero formáchesme un corpo;

os holocaustos e os sacrificios de expiación

non che gustaron; entón dixen:

Velaquí que vin, meu Deus,

para face túa vontade

‑como se di de min nun capítulo do libro»‑.

Di no comezo:

«Sacrificios, ofrendas, holocaustos e víctimas de expiación, nin os quixeches nin che gustaron» (todos eles ofrécense segundo a Lei); e di despois: «Velaquí que vin para face túa vontade».

Desbota o primeiro para afirmar o segundo. E por esta vontade de Deus quedamos santificados dunha vez por todas coa ofrenda do corpo de Xesús Cristo.

                                   Palabra do Señor                             R/ Grazas a Deus

ALELUIA     Lc 1, 38 

Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, aleluia.

Velaquí a escrava do Señor,

cúmprase en min o que dixeches.

Aleluia.

Evanxeo                 Lc 1, 39-45

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS

Quen son eu para que me visite a nai do meu Señor?

Naqueles mesmos días, saíu María con moita présa camiño da montaña, a unha cidade de Xudá. Entrou na casa de Zacarías e saudou a Isabel. E en oíndo Isabel o saúdo de María, o neno brincoulle no ventre, e Isabel quedou chea de Espírito Santo e exclamou a grandes voces:

‑ Bendita ti entre as mulleres, e bendito o froito do teu ventre. Quen son eu para que me visite a nai do meu Señor? Pois ao que chegou o teu saúdo aos meus oídos, o neno brincou de alegría no meu ventre. Ditosa aquela que creu, pois hase cumprir canto lle anunciaron de parte do Señor.

                               Palabra do Señor                                             R/. Loámoste, Cristo

CASTELLANO

Primera lectura

Lectura de la profecía de Miqueas (5,1-4):

Esto dice el Señor:
«Y tú, Belén Efratá,
pequeña entre los clanes de Judá,
de ti voy a sacar
al que ha de gobernar Israel;
sus orígenes son de antaño,
de tiempos inmemorables.
Por eso, los entregará
hasta que dé a luz la que debe dar a luz,
el resto de sus hermanos volverá
junto con los hijos de Israel.
Se mantendrá firme,
pastoreará con la fuerza del Señor,
con el dominio del nombre del Señor, su Dios;
se instalarán, ya que el Señor
se hará grande hasta el confín de la tierra.
Él mismo será la paz».

Palabra de Dios

Salmo

Sal 79,2ac.3c.15-16.18-19

R/.
Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.


V/. Pastor de Israel, escucha,
tú que te sientas sobre querubines, resplandece;
despierta tu poder y ven a salvarnos. R/.

V/. Dios del universo, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña.
Cuida la cepa que tu diestra plantó,
y al hombre que tú has fortalecido. R/.

V/. Que tu mano proteja a tu escogido,
al hombre que tú fortaleciste.
No nos alejaremos de ti:
danos vida, para que invoquemos tu nombre. R/.

Segunda lectura

Lectura de la carta a los Hebreos (10,5-10):

Hermanos:
Al entrar Cristo en el mundo dice:
«Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas,
pero me formaste un cuerpo;
no aceptaste
holocaustos ni víctimas expiatorias.
Entonces yo dije: He aquí que vengo
—pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí—
para hacer, ¡oh Dios!, tu voluntad».
Primero dice: «Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo; no aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias», que se ofrecen según la ley. Después añade: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad».
Niega lo primero, para afirmar lo segundo. Y conforme a esa voluntad todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.

Palabra de Dios

Evangelio del domingo

Lectura del santo Evangelio según San Lucas (1,39-45):

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó:
«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá».
Palabra de Dios

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *